1. Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

A.w.: Auteurswet 1912

 

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 A.w., dan wel andere werken in de zin van de A.w., welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

 

Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD of USB.

 

Fotograaf: degene die algemene voorwaarden in een overeenkomst gebruikt.

 

wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van algemene voorwaarden heeft aanvaard.

 

Gebruik: vermeerdering en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1, 12 en 13 A.w.

 

 

 

2. Toepassing

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een fotograaf en een wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelingen over schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst. Tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

 

 

3. Offerte

 

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De fotograaf heeft recht om twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding zijn aanbod te herroepen. De offerte bevat een schatting in uren en kosten en zijn daarom geen bindende prijzen.

 

 

 

4. Vergoeding

 

4.1 Indien de partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is door de Fotograaf gehanteerde vergoeding van toepassing.

 

4.2 Indien er voor zover niet van de gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

 

4.3 Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijk noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

 

 

 

5. Factuur en betaling

 

5.1 De wederpartij zal de factuur van de fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave met relevante redenen heeft afgewezen en aan de fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen worden gezien. Hiermee vervalt enig recht van de wederpartij op reclamatie.

 

5.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum.

 

5.3 De wederpartij verricht de verschuldigde betaling aan de fotograaf zonder korting of beroep op compensatie, met tussen de partijen erkend verrekenbare voorschotten in acht nemend.

 

5.4 Indien de fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de wederpartij in verzuim en daarmee een wettelijke rente verschuldigd die verhoogd is met 8%.

 

5.5 Indien de wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van de zijn verplichtingen, een inbreuk op de auteursrecht doet, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

 

5.6 Het gebruik van het fotografisch werk is op geen enkele mogelijke wijze toegestaan zolang de wederpartij enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet heeft voldaan of niet geheel heeft voldaan.

 

 

 

6. Bewijsexemplaar

 

Bij het openbaar maken van een fotografisch werk dient de wederpartij en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotograaf tegemoet komen.

 

 

 

7.  Levering

 

7.1 Digitale bestanden met fotografisch werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze. De bestanden zijn vanaf het moment van verzending voor de risico van de Wederpartij.

 

7.2 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld.

 

7.3 Elke levering, ook de levering van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd.

 

 

 

8. Klachten

 

8.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk en binnen tien werkdagen na levering van de fotografische werken schriftelijk aan de fotograaf te worden medegedeeld. De fotograaf dient alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren in geval het werk voor onevenredige schade voor de wederpartij zorgt.

 

8.2 De fotograaf is niet aansprakelijk op eventueel kleurverschil met het scherm ter vergelijking met printwerk geleverd door derden tijdens en na het aflopen van de opdrachtovereenkomst.

 

 

 

9. Bezit/eigendom fotografisch werk

 

9.1 Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de wederpartij deze na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot het verlies van enig recht van de fotograaf.

 

9.2 fotografisch werkt blijven eigendom van de fotograaf. De wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

10. Zichtzendingen

 

10.1 Als zichtzending ontvangen fotografisch werken die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.

 

10.2 In het geval dat fotografisch werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de wederpartij verplicht elke schade die hierdoor aan de fotograaf toegebracht wordt te vergoeden.

 

 

 

11. Opdracht

 

11.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de fotograaf zich jegens de wederpartij verbindt om fotografische werken te maken en/of te leveren.

 

11.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van de wederpartij van de offerte van de fotograaf. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen van een schriftelijke opdrachtbevestiging van de wederpartij.

 

11.3 De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

 

11.4 Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook, komen voor de rekening van de wederpartij en zullen door de fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf is geretourneerd.

 

11.5 In geval van annulering van de opdrachtovereenkomst door de wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

 

 

 

13. Auteursrecht

 

Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij de fotograaf.

 

 

 

14. Inbreuk op auteursrecht

 

14.1 Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, kan worden beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.

 

14.2 Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijke gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten)

 

 

 

15. Naamsvermelding

 

15.1 De naam van de fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

 

15.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste van de door de fotograaf gebruikelijke gehanteerde kosten voor het leveren van fotografisch werk zonder rechten. De fotograaf verliest daarmee niet zijn rechten.

 

15.3 Wanneer de wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het fotografisch werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de fotograaf op deze reproducties worden aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de wederpartij tevens verplicht zorg te dragen voor het behoudt van de volledige metadata – zoals ze door de fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

 

 

 

16. Aansprakelijkheid Fotograaf

 

De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

 

 

 

17. Rechts- en forumkeuze

 

17.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn,

 

worden beheerst door Nederlands recht.

 

17.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverd

 

rag 1980 (CISG) is uitgesloten.